وضعیت هوای قزوین


يكشنبه 1398/07/28
ساعت 0
پوشیده از ابر

دما: ۱۳
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.48 m/s
جهت باد:282.48
میانگین رطوبت:92
ساعت 3
پوشیده از ابر

دما: ۱۴
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.83 m/s
جهت باد:301.68
میانگین رطوبت:93
ساعت 6
پوشیده از ابر

دما: ۱۳
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.71 m/s
جهت باد:309.2
میانگین رطوبت:90
ساعت 9
پوشیده از ابر

دما: ۱۴
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.13 m/s
جهت باد:324.81
میانگین رطوبت:81
ساعت 12
پوشیده از ابر

دما: ۱۸
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.23 m/s
جهت باد:351
میانگین رطوبت:65
ساعت 15
بارش خفیف باران

دما: ۱۵
باران:0.5
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.39 m/s
جهت باد:341.14
میانگین رطوبت:64
ساعت 18
پوشیده از ابر

دما: ۱۳
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.24 m/s
جهت باد:337.86
میانگین رطوبت:82
ساعت 21
پوشیده از ابر

دما: ۱۳
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.81 m/s
جهت باد:312.36
میانگین رطوبت:93
دوشنبه 1398/07/29
ساعت 0
بارش خفیف باران

دما: ۱۲
باران:0.13
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.86 m/s
جهت باد:349.2
میانگین رطوبت:95
ساعت 3
بارش خفیف باران

دما: ۱۲
باران:0.13
برف:0
حداکثر سرعت باد:2 m/s
جهت باد:332.91
میانگین رطوبت:95
ساعت 6
بارش خفیف باران

دما: ۱۱
باران:0.06
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.77 m/s
جهت باد:336.81
میانگین رطوبت:96
ساعت 9
بارش خفیف باران

دما: ۱۲
باران:0.13
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.46 m/s
جهت باد:332.7
میانگین رطوبت:90
ساعت 12
بارش خفیف باران

دما: ۱۵
باران:0.06
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.02 m/s
جهت باد:346.32
میانگین رطوبت:68
ساعت 15
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۱۴
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.28 m/s
جهت باد:332.09
میانگین رطوبت:69
ساعت 18
پوشیده از ابر

دما: ۱۲
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.75 m/s
جهت باد:324.41
میانگین رطوبت:84
ساعت 21
پوشیده از ابر

دما: ۱۱
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.14 m/s
جهت باد:322.72
میانگین رطوبت:89
سه شنبه 1398/07/30
ساعت 0
بارش خفیف باران

دما: ۱۱
باران:0.19
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.59 m/s
جهت باد:319.47
میانگین رطوبت:87
ساعت 3
بارش خفیف باران

دما: ۱۰
باران:0.37
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.06 m/s
جهت باد:332.18
میانگین رطوبت:90
ساعت 6
بارش خفیف باران

دما: ۱۰
باران:0.13
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.84 m/s
جهت باد:321.55
میانگین رطوبت:91
ساعت 9
بارش خفیف باران

دما: ۱۲
باران:0.06
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.28 m/s
جهت باد:2.78
میانگین رطوبت:80
ساعت 12
پوشیده از ابر

دما: ۱۶
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.52 m/s
جهت باد:352.6
میانگین رطوبت:61
ساعت 15
پوشیده از ابر

دما: ۱۴
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.51 m/s
جهت باد:333.92
میانگین رطوبت:72
ساعت 18
بارش خفیف باران

دما: ۱۱
باران:1
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.06 m/s
جهت باد:339.66
میانگین رطوبت:89
ساعت 21
بارش خفیف باران

دما: ۱۱
باران:1.13
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.92 m/s
جهت باد:320.29
میانگین رطوبت:89
چهارشنبه 1398/08/01
ساعت 0
بارش خفیف باران

دما: ۱۲
باران:0.06
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.51 m/s
جهت باد:358.66
میانگین رطوبت:85
ساعت 3
بارش خفیف باران

دما: ۱۰
باران:0.13
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.77 m/s
جهت باد:337.57
میانگین رطوبت:97
ساعت 6
پوشیده از ابر

دما: ۱۰
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.88 m/s
جهت باد:342.11
میانگین رطوبت:95
ساعت 9
بارش خفیف باران

دما: ۱۲
باران:0.12
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.42 m/s
جهت باد:327.24
میانگین رطوبت:86
ساعت 12
پوشیده از ابر

دما: ۱۵
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.15 m/s
جهت باد:336.06
میانگین رطوبت:67
ساعت 15
پوشیده از ابر

دما: ۱۴
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.26 m/s
جهت باد:339.54
میانگین رطوبت:71
ساعت 18
پوشیده از ابر

دما: ۱۲
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.41 m/s
جهت باد:319.55
میانگین رطوبت:86
ساعت 21
بارش خفیف باران

دما: ۱۱
باران:0.19
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.59 m/s
جهت باد:329.02
میانگین رطوبت:89
پنجشنبه 1398/08/02
ساعت 0
بارش خفیف باران

دما: ۱۱
باران:0.38
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.87 m/s
جهت باد:343.91
میانگین رطوبت:94
ساعت 3
بارش خفیف باران

دما: ۱۰
باران:0.19
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.38 m/s
جهت باد:341.22
میانگین رطوبت:94
ساعت 6
پوشیده از ابر

دما: ۱۰
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.97 m/s
جهت باد:322.06
میانگین رطوبت:94
ساعت 9
پوشیده از ابر

دما: ۱۲
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.18 m/s
جهت باد:359.47
میانگین رطوبت:82
ساعت 12
ابرهای پراکنده

دما: ۱۶
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.5 m/s
جهت باد:346.97
میانگین رطوبت:60
ساعت 15
بارش خفیف باران

دما: ۱۶
باران:0.44
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.31 m/s
جهت باد:344.46
میانگین رطوبت:68
ساعت 18
بارش خفیف باران

دما: ۱۳
باران:1
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.79 m/s
جهت باد:334.29
میانگین رطوبت:86
ساعت 21
بارش خفیف باران

دما: ۱۲
باران:1.19
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.98 m/s
جهت باد:226.16
میانگین رطوبت:85
جمعه 1398/08/03
ساعت 0
بارش خفیف باران

دما: ۱۴
باران:2.06
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.23 m/s
جهت باد:212.85
میانگین رطوبت:80
ساعت 3
بارش خفیف باران

دما: ۱۴
باران:0.25
برف:0
حداکثر سرعت باد:2.2 m/s
جهت باد:187.13
میانگین رطوبت:67
ساعت 6
بارش خفیف باران

دما: ۱۳
باران:0.81
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.83 m/s
جهت باد:204.56
میانگین رطوبت:72
ساعت 9
بارش خفیف باران

دما: ۱۷
باران:0.19
برف:0
حداکثر سرعت باد:0.28 m/s
جهت باد:217.84
میانگین رطوبت:53
ساعت 12
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۲۰
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.15 m/s
جهت باد:39.81
میانگین رطوبت:42
ساعت 15
ابرهای پارچه پارچه شده

دما: ۱۶
باران:0
برف:0
حداکثر سرعت باد:3.08 m/s
جهت باد:344.76
میانگین رطوبت:73
ساعت 18
بارش باران

دما: ۱۳
باران:6.5
برف:0
حداکثر سرعت باد:1.74 m/s
جهت باد:21.71
میانگین رطوبت:92