Welcome To Omransanj.ir :: آزمایشگاه بتن، کشش میلگرد و تجهیزات برقی عمران سنج کاسپین

وضعیت هوا در ده روز آینده قزوین


جمعه 1397/08/25

وضعیت هوا:باران

حداکثر دما:9
حداقل دما:4
باران:6
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:96
حداکثر رطوبت:100
حداقل رطوبت:92
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6.33
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 5
دما ساعت 3: 6
دما ساعت 5: 6
دما ساعت 7: 7
دما ساعت 9: 7
دما ساعت 11: 7
دما ساعت 13: 8
دما ساعت 15: 8
دما ساعت 17: 8
دما ساعت 19: 7
دما ساعت 21: 7
دما ساعت 23: 6
شنبه 1397/08/26

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:16
حداقل دما:2
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب
میانگین رطوبت:78
حداکثر رطوبت:100
حداقل رطوبت:50
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6.67
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 5
دما ساعت 3: 4
دما ساعت 5: 5
دما ساعت 7: 6
دما ساعت 9: 8
دما ساعت 11: 12
دما ساعت 13: 14
دما ساعت 15: 15
دما ساعت 17: 12
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 7
دما ساعت 23: 6
يكشنبه 1397/08/27

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:16
حداقل دما:3
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:68
حداکثر رطوبت:91
حداقل رطوبت:47
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 4
دما ساعت 3: 3
دما ساعت 5: 3
دما ساعت 7: 5
دما ساعت 9: 9
دما ساعت 11: 12
دما ساعت 13: 14
دما ساعت 15: 15
دما ساعت 17: 11
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 6
دما ساعت 23: 6
دوشنبه 1397/08/28

وضعیت هوا:ابرهاى پراكنده

حداکثر دما:16
حداقل دما:4
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:65
حداکثر رطوبت:87
حداقل رطوبت:43
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6.5
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 5
دما ساعت 3: 3
دما ساعت 5: 4
دما ساعت 7: 6
دما ساعت 9: 9
دما ساعت 11: 12
دما ساعت 13: 14
دما ساعت 15: 15
دما ساعت 17: 11
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 7
دما ساعت 23: 7
سه شنبه 1397/08/29

وضعیت هوا:ابرهاى پراكنده

حداکثر دما:16
حداقل دما:2
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب شرقی
میانگین رطوبت:68
حداکثر رطوبت:88
حداقل رطوبت:50
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:7.17
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 6
دما ساعت 3: 4
دما ساعت 5: 5
دما ساعت 7: 7
دما ساعت 9: 9
دما ساعت 11: 12
دما ساعت 13: 14
دما ساعت 15: 14
دما ساعت 17: 11
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 7
دما ساعت 23: 6
چهارشنبه 1397/08/30

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:16
حداقل دما:2
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب شرقی
میانگین رطوبت:70
حداکثر رطوبت:100
حداقل رطوبت:48
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6.17
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 5
دما ساعت 3: 2
دما ساعت 5: 4
دما ساعت 7: 5
دما ساعت 9: 9
دما ساعت 11: 12
دما ساعت 13: 14
دما ساعت 15: 15
دما ساعت 17: 12
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 7
دما ساعت 23: 6
پنجشنبه 1397/09/01

وضعیت هوا:بیشتر ابری

حداکثر دما:15
حداقل دما:3
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب شرقی
میانگین رطوبت:69
حداکثر رطوبت:100
حداقل رطوبت:45
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 5
دما ساعت 3: 2
دما ساعت 5: 4
دما ساعت 7: 5
دما ساعت 9: 9
دما ساعت 11: 11
دما ساعت 13: 13
دما ساعت 15: 14
دما ساعت 17: 12
دما ساعت 19: 9
دما ساعت 21: 8
دما ساعت 23: 7
جمعه 1397/09/02

وضعیت هوا:ابرهاى پراكنده

حداکثر دما:14
حداقل دما:4
باران:1
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب شرقی
میانگین رطوبت:70
حداکثر رطوبت:100
حداقل رطوبت:44
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:7
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 7
دما ساعت 3: 4
دما ساعت 5: 5
دما ساعت 7: 6
دما ساعت 9: 9
دما ساعت 11: 11
دما ساعت 13: 13
دما ساعت 15: 13
دما ساعت 17: 11
دما ساعت 19: 9
دما ساعت 21: 8
دما ساعت 23: 7
شنبه 1397/09/03

وضعیت هوا:احتمال باران

حداکثر دما:13
حداقل دما:3
باران:7
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب شرقی
میانگین رطوبت:75
حداکثر رطوبت:88
حداقل رطوبت:35
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:7.17
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 7
دما ساعت 3: 4
دما ساعت 5: 6
دما ساعت 7: 6
دما ساعت 9: 9
دما ساعت 11: 11
دما ساعت 13: 12
دما ساعت 15: 12
دما ساعت 17: 10
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 7
دما ساعت 23: 6
يكشنبه 1397/09/04

وضعیت هوا:احتمال باران

حداکثر دما:13
حداقل دما:2
باران:2
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب جنوب غربی
میانگین رطوبت:74
حداکثر رطوبت:96
حداقل رطوبت:44
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:6.17
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: 6
دما ساعت 3: 4
دما ساعت 5: 4
دما ساعت 7: 5
دما ساعت 9: 8
دما ساعت 11: 10
دما ساعت 13: 12
دما ساعت 15: 12
دما ساعت 17: 10
دما ساعت 19: 8
دما ساعت 21: 6
دما ساعت 23: 5