Welcome To Omransanj.ir :: آزمایشگاه عمران سنج کاسپین

وضعیت هوا در ده روز آینده قزوین


جمعه 1397/10/28

وضعیت هوا:ابرهاى پراكنده

حداکثر دما:4
حداقل دما:-6
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:11 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:غرب
میانگین رطوبت:82
حداکثر رطوبت:86
حداقل رطوبت:77
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:-1.5
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
دما ساعت 1: -2
دما ساعت 3: -2
دما ساعت 5: -2
دما ساعت 7: -2
دما ساعت 9: -1
دما ساعت 11: 0
دما ساعت 13: 2
دما ساعت 15: 2
دما ساعت 17: 1
دما ساعت 19: -3
دما ساعت 21: -4
دما ساعت 23: -5
شنبه 1397/10/29

وضعیت هوا:ابرهاى پراكنده

حداکثر دما:4
حداقل دما:-7
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:شمال شمال غربی
میانگین رطوبت:73
حداکثر رطوبت:84
حداقل رطوبت:54
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:-2.83
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
هوای این روز از نظر آئین نامه سرد محسوب میشود. بتن ریزی با هماهنگی ناظر و انجام اقدامات لازم مجاز میباشد
دما ساعت 1: -4
دما ساعت 3: -4
دما ساعت 5: -4
دما ساعت 7: -5
دما ساعت 9: -1
دما ساعت 11: 1
دما ساعت 13: 3
دما ساعت 15: 3
دما ساعت 17: -1
دما ساعت 19: -3
دما ساعت 21: -4
دما ساعت 23: -5
يكشنبه 1397/10/30

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:7
حداقل دما:-6
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:شمال شمال شرقی
میانگین رطوبت:62
حداکثر رطوبت:77
حداقل رطوبت:44
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:-3.33
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
هوای این روز از نظر آئین نامه سرد محسوب میشود. بتن ریزی با هماهنگی ناظر و انجام اقدامات لازم مجاز میباشد
دما ساعت 1: -5
دما ساعت 3: -6
دما ساعت 5: -6
دما ساعت 7: -6
دما ساعت 9: -0
دما ساعت 11: 3
دما ساعت 13: 5
دما ساعت 15: 5
دما ساعت 17: 1
دما ساعت 19: -2
دما ساعت 21: -3
دما ساعت 23: -4
دوشنبه 1397/11/01

وضعیت هوا:ابرهاى پراكنده

حداکثر دما:6
حداقل دما:-2
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:شرق جنوب شرقی
میانگین رطوبت:59
حداکثر رطوبت:70
حداقل رطوبت:43
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:-2.67
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
هوای این روز از نظر آئین نامه سرد محسوب میشود. بتن ریزی با هماهنگی ناظر و انجام اقدامات لازم مجاز میباشد
دما ساعت 1: -4
دما ساعت 3: -5
دما ساعت 5: -5
دما ساعت 7: -5
دما ساعت 9: 0
دما ساعت 11: 3
دما ساعت 13: 5
دما ساعت 15: 5
دما ساعت 17: 2
دما ساعت 19: 1
دما ساعت 21: 0
دما ساعت 23: -0
سه شنبه 1397/11/02

وضعیت هوا:ابرهاى پراكنده

حداکثر دما:7
حداقل دما:-5
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:8 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:شمال شمال شرقی
میانگین رطوبت:65
حداکثر رطوبت:76
حداقل رطوبت:51
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:0.5
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
هوای این روز از نظر آئین نامه سرد محسوب میشود. بتن ریزی با هماهنگی ناظر و انجام اقدامات لازم مجاز میباشد
دما ساعت 1: -0
دما ساعت 3: -1
دما ساعت 5: -1
دما ساعت 7: -1
دما ساعت 9: 2
دما ساعت 11: 4
دما ساعت 13: 5
دما ساعت 15: 6
دما ساعت 17: 3
دما ساعت 19: -0
دما ساعت 21: -2
دما ساعت 23: -3
چهارشنبه 1397/11/03

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:7
حداقل دما:-3
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:شرق شمال شرقی
میانگین رطوبت:67
حداکثر رطوبت:83
حداقل رطوبت:51
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:-1.67
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
هوای این روز از نظر آئین نامه سرد محسوب میشود. بتن ریزی با هماهنگی ناظر و انجام اقدامات لازم مجاز میباشد
دما ساعت 1: -3
دما ساعت 3: -4
دما ساعت 5: -4
دما ساعت 7: -4
دما ساعت 9: 1
دما ساعت 11: 4
دما ساعت 13: 5
دما ساعت 15: 6
دما ساعت 17: 2
دما ساعت 19: -0
دما ساعت 21: -1
دما ساعت 23: -2
پنجشنبه 1397/11/04

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:8
حداقل دما:-2
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:63
حداکثر رطوبت:70
حداقل رطوبت:51
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:-0.67
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
هوای این روز از نظر آئین نامه سرد محسوب میشود. بتن ریزی با هماهنگی ناظر و انجام اقدامات لازم مجاز میباشد
دما ساعت 1: -2
دما ساعت 3: -2
دما ساعت 5: -2
دما ساعت 7: -3
دما ساعت 9: 1
دما ساعت 11: 4
دما ساعت 13: 6
دما ساعت 15: 7
دما ساعت 17: 3
دما ساعت 19: 1
دما ساعت 21: -0
دما ساعت 23: -1
جمعه 1397/11/05

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:8
حداقل دما:-1
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:63
حداکثر رطوبت:72
حداقل رطوبت:51
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:0.83
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
هوای این روز از نظر آئین نامه سرد محسوب میشود. بتن ریزی با هماهنگی ناظر و انجام اقدامات لازم مجاز میباشد
دما ساعت 1: -1
دما ساعت 3: -1
دما ساعت 5: -1
دما ساعت 7: -1
دما ساعت 9: 3
دما ساعت 11: 6
دما ساعت 13: 7
دما ساعت 15: 8
دما ساعت 17: 5
دما ساعت 19: 3
دما ساعت 21: 2
دما ساعت 23: 2
شنبه 1397/11/06

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:11
حداقل دما:0
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:68
حداکثر رطوبت:80
حداقل رطوبت:51
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:2.17
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
هوای این روز از نظر آئین نامه سرد محسوب میشود. بتن ریزی با هماهنگی ناظر و انجام اقدامات لازم مجاز میباشد
دما ساعت 1: 1
دما ساعت 3: 1
دما ساعت 5: 0
دما ساعت 7: 0
دما ساعت 9: 4
دما ساعت 11: 7
دما ساعت 13: 8
دما ساعت 15: 9
دما ساعت 17: 6
دما ساعت 19: 4
دما ساعت 21: 2
دما ساعت 23: 2
يكشنبه 1397/11/07

وضعیت هوا:صاف

حداکثر دما:12
حداقل دما:2
باران:
برف:0.0
حداکثر سرعت باد:16 کیلومتر بر ساعت
جهت باد:جنوب شرق
میانگین رطوبت:68
حداکثر رطوبت:83
حداقل رطوبت:49
دمای میانگین نیمه شب تا نیمه روز:2.83
دمای بیشتر از نصف روز کمتر از ده درجه میباشد
هوای این روز از نظر آئین نامه سرد محسوب میشود. بتن ریزی با هماهنگی ناظر و انجام اقدامات لازم مجاز میباشد
دما ساعت 1: 1
دما ساعت 3: 1
دما ساعت 5: 1
دما ساعت 7: 1
دما ساعت 9: 5
دما ساعت 11: 8
دما ساعت 13: 10
دما ساعت 15: 11
دما ساعت 17: 8
دما ساعت 19: 5
دما ساعت 21: 4
دما ساعت 23: 3