وضعیت هوا در پنج روز آینده قزوین

سه شنبه 1402/07/04

0
21
ابرهای پارچه پارچه شده

17 km/h
40
3
20
آسمان صاف

16 km/h
40
6
18
آسمان صاف

13 km/h
50
9
20
کمی ابری

5 km/h
42
12
24
آسمان صاف

15 km/h
22
15
25
آسمان صاف

3 km/h
22
18
19
ابرهای پراکنده

24 km/h
53
21
16
ابرهای پراکنده

19 km/h
56

چهارشنبه 1402/07/05

0
15
ابرهای پارچه پارچه شده

16 km/h
47
3
14
ابرهای پارچه پارچه شده

15 km/h
52
6
14
ابرهای پراکنده

12 km/h
57
9
18
ابرهای پراکنده

6 km/h
39
12
23
کمی ابری

10 km/h
22
15
24
کمی ابری

5 km/h
21
18
20
آسمان صاف

20 km/h
49
21
17
آسمان صاف

15 km/h
59

پنجشنبه 1402/07/06

0
16
آسمان صاف

11 km/h
60
3
15
آسمان صاف

11 km/h
58
6
15
آسمان صاف

8 km/h
55
9
19
آسمان صاف

6 km/h
43
12
23
آسمان صاف

4 km/h
29
15
25
آسمان صاف

19 km/h
24
18
22
آسمان صاف

18 km/h
41
21
18
آسمان صاف

16 km/h
57

جمعه 1402/07/07

0
17
آسمان صاف

13 km/h
55
3
16
آسمان صاف

9 km/h
53
6
16
آسمان صاف

7 km/h
51
9
21
آسمان صاف

10 km/h
36
12
24
ابرهای پراکنده

10 km/h
28
15
25
ابرهای پراکنده

5 km/h
24
18
23
آسمان صاف

14 km/h
37
21
20
آسمان صاف

9 km/h
53

شنبه 1402/07/08

0
20
آسمان صاف

8 km/h
41
3
19
آسمان صاف

10 km/h
36
6
18
آسمان صاف

12 km/h
32
9
22
آسمان صاف

22 km/h
24
12
25
آسمان صاف

22 km/h
19
15
26
آسمان صاف

21 km/h
16
18
24
آسمان صاف

14 km/h
20
21
22
ابرهای پراکنده

17 km/h
24

يكشنبه 1402/07/09

0
21
ابرهای پارچه پارچه شده

17 km/h
23