وضعیت هوا در پنج روز آینده قزوین

پنجشنبه 1400/09/11

0
9
ابرهای پارچه پارچه شده

12 km/h
66
3
8
ابرهای پراکنده

1 km/h
71
6
7
کمی ابری

11 km/h
70
9
8
ابرهای پراکنده

11 km/h
71
12
14
ابرهای پارچه پارچه شده

8 km/h
47
15
17
بارش خفیف باران

0.43
29 km/h
36
18
14
بارش خفیف باران

1.74
13 km/h
47
21
8
بارش خفیف باران

0.89
24 km/h
61

جمعه 1400/09/12

0
3
پوشیده از ابر

27 km/h
73
3
3
ابرهای پارچه پارچه شده

26 km/h
69
6
2
کمی ابری

22 km/h
71
9
3
آسمان صاف

18 km/h
59
12
6
آسمان صاف

13 km/h
45
15
7
آسمان صاف

13 km/h
39
18
5
آسمان صاف

11 km/h
49
21
4
آسمان صاف

7 km/h
48

شنبه 1400/09/13

0
4
آسمان صاف

5 km/h
42
3
4
آسمان صاف

5 km/h
43
6
4
آسمان صاف

4 km/h
39
9
6
آسمان صاف

2 km/h
29
12
9
آسمان صاف

4 km/h
27
15
10
آسمان صاف

1 km/h
25
18
9
آسمان صاف

3 km/h
28
21
7
کمی ابری

4 km/h
31

يكشنبه 1400/09/14

0
6
کمی ابری

7 km/h
30
3
6
کمی ابری

5 km/h
30
6
5
ابرهای پارچه پارچه شده

4 km/h
32
9
8
ابرهای پارچه پارچه شده

4 km/h
28
12
11
ابرهای پارچه پارچه شده

9 km/h
21
15
11
ابرهای پارچه پارچه شده

10 km/h
24
18
10
پوشیده از ابر

8 km/h
32
21
8
ابرهای پارچه پارچه شده

9 km/h
35

دوشنبه 1400/09/15

0
7
پوشیده از ابر

10 km/h
40
3
6
ابرهای پارچه پارچه شده

9 km/h
44
6
6
ابرهای پراکنده

4 km/h
49
9
6
بارش خفیف باران

0.42
8 km/h
53
12
8
پوشیده از ابر

10 km/h
50
15
8
پوشیده از ابر

4 km/h
58
18
8
پوشیده از ابر

7 km/h
60
21
7
ابرهای پارچه پارچه شده

10 km/h
63

سه شنبه 1400/09/16

0
6
آسمان صاف

10 km/h
66
3
6
آسمان صاف

10 km/h
61
6
5
آسمان صاف

8 km/h
55
9
8
آسمان صاف

3 km/h
40
12
11
آسمان صاف

5 km/h
32
15
12
آسمان صاف

5 km/h
29