وضعیت هوا در پنج روز آینده قزوین

دوشنبه 1398/10/30

0
-3
پوشیده از ابر

11 km/h
97
3
-3
پوشیده از ابر

11 km/h
97
6
-5
پوشیده از ابر

11 km/h
97
9
-1
ابرهای پارچه پارچه شده

13 km/h
96
12
4
ابرهای پراکنده

14 km/h
79
15
4
ابرهای پراکنده

14 km/h
80
18
-3
ابرهای پراکنده

12 km/h
89
21
-4
ابرهای پراکنده

11 km/h
94

سه شنبه 1398/11/01

0
-5
ابرهای پراکنده

10 km/h
94
3
-5
ابرهای پراکنده

10 km/h
93
6
-5
پوشیده از ابر

10 km/h
93
9
-4
پوشیده از ابر

11 km/h
85
12
-2
پوشیده از ابر

10 km/h
78
15
-3
پوشیده از ابر

12 km/h
87
18
-5
ابرهای پراکنده

11 km/h
92
21
-6
ابرهای پراکنده

9 km/h
93

چهارشنبه 1398/11/02

0
-7
ابرهای پراکنده

5 km/h
87
3
-6
ابرهای پارچه پارچه شده

4 km/h
79
6
-5
بارش خفیف برف

0.25
4 km/h
93
9
-3
بارش خفیف برف

0.31
1 km/h
91
12
-1
بارش خفیف برف

0.19
9 km/h
90
15
-1
بارش خفیف برف

0.19
8 km/h
88
18
-4
پوشیده از ابر

7 km/h
90
21
-3
پوشیده از ابر

10 km/h
91

پنجشنبه 1398/11/03

0
-3
بارش خفیف برف

0.25
10 km/h
95
3
-3
برف

2.06
9 km/h
96
6
-4
بارش خفیف برف

0.44
8 km/h
96
9
-2
بارش خفیف برف

0.25
12 km/h
94
12
-1
بارش خفیف برف

0.25
14 km/h
89
15
-2
بارش خفیف برف

0.19
12 km/h
87
18
-4
بارش خفیف برف

0.13
12 km/h
95
21
-5
بارش خفیف برف

0.06
14 km/h
87

جمعه 1398/11/04

0
-6
آسمان صاف

13 km/h
87
3
-7
آسمان صاف

13 km/h
85
6
-7
آسمان صاف

11 km/h
80
9
-4
ابرهای پراکنده

9 km/h
73
12
-1
پوشیده از ابر

7 km/h
65
15
-1
پوشیده از ابر

5 km/h
59
18
-3
پوشیده از ابر

6 km/h
65
21
-3
پوشیده از ابر

11 km/h
91

شنبه 1398/11/05

0
-5
پوشیده از ابر

14 km/h
94
3
-5
بارش خفیف برف

1.12
15 km/h
94
6
-6
بارش خفیف برف

0.38
19 km/h
89
9
-5
بارش خفیف برف

0.25
18 km/h
86
12
-3
پوشیده از ابر

21 km/h
76
15
-4
پوشیده از ابر

19 km/h
77
18
-8
ابرهای پارچه پارچه شده

16 km/h
88