وضعیت هوا در پنج روز آینده قزوین

يكشنبه 1401/05/23

1
24
آسمان صاف

13 km/h
38
4
22
آسمان صاف

10 km/h
30
7
19
آسمان صاف

5 km/h
37
10
27
آسمان صاف

10 km/h
29
13
33
آسمان صاف

9 km/h
17
16
37
آسمان صاف

3 km/h
13
19
36
آسمان صاف

15 km/h
15
22
32
آسمان صاف

11 km/h
25

دوشنبه 1401/05/24

1
28
آسمان صاف

12 km/h
35
4
26
آسمان صاف

9 km/h
35
7
27
آسمان صاف

5 km/h
27
10
31
آسمان صاف

12 km/h
18
13
35
آسمان صاف

7 km/h
10
16
37
آسمان صاف

6 km/h
10
19
35
آسمان صاف

16 km/h
17
22
29
آسمان صاف

15 km/h
38

سه شنبه 1401/05/25

1
27
آسمان صاف

13 km/h
43
4
26
آسمان صاف

9 km/h
44
7
26
آسمان صاف

6 km/h
39
10
31
آسمان صاف

12 km/h
19
13
35
آسمان صاف

4 km/h
14
16
37
آسمان صاف

26 km/h
14
19
33
آسمان صاف

22 km/h
23
22
28
آسمان صاف

21 km/h
37

چهارشنبه 1401/05/26

1
26
آسمان صاف

16 km/h
40
4
25
آسمان صاف

12 km/h
37
7
25
آسمان صاف

6 km/h
31
10
30
آسمان صاف

6 km/h
18
13
33
آسمان صاف

13 km/h
14
16
34
آسمان صاف

29 km/h
15
19
30
آسمان صاف

25 km/h
20
22
25
آسمان صاف

20 km/h
32

پنجشنبه 1401/05/27

1
23
آسمان صاف

16 km/h
33
4
22
آسمان صاف

15 km/h
33
7
21
آسمان صاف

12 km/h
33
10
27
آسمان صاف

9 km/h
17
13
31
آسمان صاف

7 km/h
12
16
33
آسمان صاف

24 km/h
12
19
29
آسمان صاف

21 km/h
18
22
25
آسمان صاف

17 km/h
29

جمعه 1401/05/28

1
23
آسمان صاف

12 km/h
31
4
22
آسمان صاف

12 km/h
27
7
22
آسمان صاف

8 km/h
22
10
27
آسمان صاف

1 km/h
17
13
32
آسمان صاف

9 km/h
11