وضعیت هوا در پنج روز آینده قزوین

يكشنبه 1398/09/17

0
6
بارش خفیف باران

2.25
6 km/h
97
3
5
بارش باران

4.5
5 km/h
97
6
5
بارش باران

3.81
11 km/h
97
9
4
بارش خفیف باران

2.31
10 km/h
96
12
4
بارش باران

5
9 km/h
92
15
0
برف

9.88
6 km/h
100
18
1
پوشیده از ابر

10 km/h
93
21
1
بارش خفیف برف

1.5
10 km/h
99

دوشنبه 1398/09/18

0
0
برف

2.5
9 km/h
99
3
-1
بارش خفیف برف

0.19
10 km/h
88
6
-2
ابرهای پارچه پارچه شده

11 km/h
88
9
0
ابرهای پراکنده

9 km/h
90
12
1
ابرهای پارچه پارچه شده

7 km/h
90
15
2
ابرهای پارچه پارچه شده

6 km/h
92
18
-1
کمی ابری

6 km/h
88
21
-1
آسمان صاف

5 km/h
82

سه شنبه 1398/09/19

0
-1
آسمان صاف

6 km/h
81
3
-2
آسمان صاف

6 km/h
84
6
-2
آسمان صاف

6 km/h
83
9
0
آسمان صاف

6 km/h
78
12
2
آسمان صاف

4 km/h
70
15
3
آسمان صاف

3 km/h
74
18
-0
آسمان صاف

4 km/h
77
21
-1
آسمان صاف

5 km/h
78

چهارشنبه 1398/09/20

0
-1
ابرهای پراکنده

5 km/h
74
3
-1
کمی ابری

5 km/h
73
6
-1
ابرهای پارچه پارچه شده

4 km/h
75
9
2
ابرهای پارچه پارچه شده

2 km/h
67
12
3
ابرهای پارچه پارچه شده

4 km/h
65
15
3
ابرهای پارچه پارچه شده

6 km/h
73
18
-0
آسمان صاف

7 km/h
89
21
-1
آسمان صاف

7 km/h
96

پنجشنبه 1398/09/21

0
-1
ابرهای پراکنده

6 km/h
94
3
-2
ابرهای پراکنده

3 km/h
89
6
-2
آسمان صاف

2 km/h
80
9
1
آسمان صاف

7 km/h
63
12
4
آسمان صاف

10 km/h
52
15
3
ابرهای پراکنده

7 km/h
57
18
1
پوشیده از ابر

7 km/h
65
21
0
ابرهای پارچه پارچه شده

10 km/h
66

جمعه 1398/09/22

0
-0
ابرهای پراکنده

9 km/h
59