وضعیت هوا در پنج روز آینده قزوین

پنجشنبه 1399/07/03

0
21
آسمان صاف

13 km/h
39
3
20
آسمان صاف

12 km/h
37
6
18
آسمان صاف

9 km/h
45
9
24
آسمان صاف

22 km/h
30
12
28
آسمان صاف

24 km/h
23
15
30
آسمان صاف

20 km/h
19
18
28
آسمان صاف

6 km/h
23
21
21
آسمان صاف

17 km/h
58

جمعه 1399/07/04

0
20
آسمان صاف

8 km/h
53
3
20
آسمان صاف

4 km/h
39
6
19
آسمان صاف

4 km/h
43
9
24
آسمان صاف

8 km/h
27
12
28
آسمان صاف

15 km/h
15
15
30
آسمان صاف

10 km/h
13
18
25
آسمان صاف

12 km/h
31
21
20
آسمان صاف

13 km/h
57

شنبه 1399/07/05

0
19
آسمان صاف

8 km/h
53
3
20
آسمان صاف

3 km/h
38
6
19
آسمان صاف

1 km/h
41
9
24
آسمان صاف

4 km/h
27
12
28
آسمان صاف

6 km/h
15
15
30
آسمان صاف

8 km/h
13
18
24
آسمان صاف

18 km/h
35
21
19
آسمان صاف

14 km/h
49

يكشنبه 1399/07/06

0
18
آسمان صاف

10 km/h
47
3
18
آسمان صاف

10 km/h
43
6
17
آسمان صاف

11 km/h
43
9
23
آسمان صاف

9 km/h
25
12
28
آسمان صاف

15 km/h
18
15
28
آسمان صاف

23 km/h
20
18
21
آسمان صاف

23 km/h
44
21
17
آسمان صاف

21 km/h
57

دوشنبه 1399/07/07

0
15
آسمان صاف

23 km/h
61
3
14
آسمان صاف

17 km/h
63
6
13
آسمان صاف

19 km/h
66
9
19
آسمان صاف

16 km/h
45
12
24
آسمان صاف

20 km/h
28
15
23
آسمان صاف

25 km/h
28
18
17
آسمان صاف

25 km/h
50
21
14
آسمان صاف

20 km/h
63

سه شنبه 1399/07/08

0
13
آسمان صاف

15 km/h
61
3
13
آسمان صاف

6 km/h
57
6
13
آسمان صاف

8 km/h
55
9
17
آسمان صاف

6 km/h
40
12
21
آسمان صاف

8 km/h
31
15
23
آسمان صاف

2 km/h
26