وضعیت هوا در پنج روز آینده قزوین

دوشنبه 1403/04/04

1
22
ابرهای پراکنده

14 km/h
56
4
22
آسمان صاف

6 km/h
52
7
17
ابرهای پراکنده

11 km/h
67
10
21
ابرهای پراکنده

23 km/h
54
13
33
آسمان صاف

28 km/h
25
16
23
بارش خفیف باران

2.77
29 km/h
59
19
29
بارش خفیف باران

0.51
19 km/h
31
22
27
ابرهای پارچه پارچه شده

11 km/h
34

سه شنبه 1403/04/05

1
24
بارش خفیف باران

1.26
10 km/h
46
4
23
بارش خفیف باران

0.14
7 km/h
49
7
23
آسمان صاف

10 km/h
50
10
28
آسمان صاف

7 km/h
30
13
32
آسمان صاف

2 km/h
21
16
26
بارش خفیف باران

0.25
32 km/h
46
19
27
بارش خفیف باران

0.1
27 km/h
38
22
24
بارش خفیف باران

0.1
18 km/h
52

چهارشنبه 1403/04/06

1
23
پوشیده از ابر

11 km/h
57
4
22
پوشیده از ابر

11 km/h
58
7
22
بارش خفیف باران

0.11
11 km/h
53
10
27
کمی ابری

11 km/h
33
13
31
آسمان صاف

11 km/h
25
16
32
آسمان صاف

19 km/h
22
19
29
بارش خفیف باران

0.15
10 km/h
33
22
24
آسمان صاف

19 km/h
58

پنجشنبه 1403/04/07

1
21
آسمان صاف

27 km/h
67
4
19
آسمان صاف

23 km/h
65
7
19
آسمان صاف

21 km/h
68
10
22
آسمان صاف

20 km/h
54
13
26
آسمان صاف

21 km/h
42
16
28
آسمان صاف

23 km/h
39
19
23
ابرهای پراکنده

18 km/h
53
22
20
ابرهای پارچه پارچه شده

23 km/h
63

جمعه 1403/04/08

1
20
بارش خفیف باران

0.63
15 km/h
64
4
19
ابرهای پارچه پارچه شده

17 km/h
67
7
20
پوشیده از ابر

10 km/h
62
10
26
ابرهای پارچه پارچه شده

8 km/h
39
13
32
آسمان صاف

16 km/h
26
16
32
ابرهای پراکنده

18 km/h
23
19
29
کمی ابری

24 km/h
35
22
23
ابرهای پارچه پارچه شده

22 km/h
62

شنبه 1403/04/09

1
21
آسمان صاف

21 km/h
67
4
19
آسمان صاف

21 km/h
70
7
19
آسمان صاف

22 km/h
67
10
23
آسمان صاف

20 km/h
51
13
28
آسمان صاف

20 km/h
38
16
28
آسمان صاف

25 km/h
37