وضعیت هوا در پنج روز آینده قزوین

پنجشنبه 1399/04/19

1
28
ابرهای پارچه پارچه شده

8 km/h
34
4
27
ابرهای پارچه پارچه شده

11 km/h
32
7
28
ابرهای پارچه پارچه شده

5 km/h
25
10
31
ابرهای پارچه پارچه شده

14 km/h
19
13
34
کمی ابری

9 km/h
13
16
36
کمی ابری

8 km/h
13
19
31
ابرهای پراکنده

23 km/h
31
22
25
ابرهای پارچه پارچه شده

25 km/h
45

جمعه 1399/04/20

1
23
ابرهای پارچه پارچه شده

18 km/h
47
4
22
ابرهای پارچه پارچه شده

14 km/h
46
7
22
ابرهای پارچه پارچه شده

12 km/h
40
10
29
ابرهای پراکنده

4 km/h
25
13
33
آسمان صاف

15 km/h
17
16
35
آسمان صاف

9 km/h
14
19
28
آسمان صاف

31 km/h
40
22
22
آسمان صاف

22 km/h
55

شنبه 1399/04/21

1
21
ابرهای پراکنده

19 km/h
51
4
19
ابرهای پارچه پارچه شده

16 km/h
52
7
20
کمی ابری

13 km/h
48
10
27
کمی ابری

6 km/h
30
13
33
آسمان صاف

15 km/h
18
16
35
آسمان صاف

15 km/h
14
19
27
آسمان صاف

29 km/h
43
22
22
ابرهای پراکنده

24 km/h
60

يكشنبه 1399/04/22

1
22
پوشیده از ابر

17 km/h
49
4
21
ابرهای پارچه پارچه شده

14 km/h
51
7
22
ابرهای پراکنده

13 km/h
49
10
27
ابرهای پارچه پارچه شده

22 km/h
33
13
33
کمی ابری

24 km/h
20
16
34
ابرهای پراکنده

16 km/h
17
19
30
ابرهای پارچه پارچه شده

21 km/h
29
22
24
ابرهای پارچه پارچه شده

24 km/h
49

دوشنبه 1399/04/23

1
24
پوشیده از ابر

19 km/h
49
4
24
پوشیده از ابر

7 km/h
43
7
24
کمی ابری

6 km/h
44
10
28
آسمان صاف

3 km/h
32
13
32
آسمان صاف

11 km/h
19
16
34
آسمان صاف

13 km/h
15
19
33
ابرهای پارچه پارچه شده

10 km/h
19
22
27
ابرهای پراکنده

19 km/h
47

سه شنبه 1399/04/24

1
24
آسمان صاف

14 km/h
53
4
25
کمی ابری

9 km/h
44